Mandal / Group Name: Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
Address Lalwadi, Near Maitripark, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumbai-79
Shirdi Padayatra Date January 16, 2018 to 22nd January 2018
Contact Detail
 • Siddhesh Jadhav: 8286997914
 • Dinesh Therode: 8045452286
 • Pratik Durgawale: 8908644894
 • Nagesh Katkar–Adhyaksh
 • Santosh Munde—Secretary
 • Padmakar Samant (Tatya)—Margadarshak
 • Hemant Jadhav–Advisor
Starting Point Chembur (Lalwadi)

Description

 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)
 • Om Sai Sevak Padayatrik (Vagoba Seva Mandal)